Privacyverklaring GeestenVrij

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is GeestenVrij gevestigd te Zeist, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74123076.

GeestenVrij gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die GeestenVrij gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Persoonsgegevens

Doel van verwerking

GeestenVrij gebruikt je persoonsgegevens enkel om met je in contact te treden (contactgegevens), met je te kunnen communiceren en in het kader van de met jou overeen te komen dienstverlening. GeestenVrij gebruikt jou gegevens niet voor andere doeleinden.

Indien je GeestenVrijj je persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per email, via de website of anderszins, dan gebruikt GeestenVrij deze gegevens enkel om met je in contact te treden en met je te communiceren. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.

Verwerken persoonsgegevens

Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zal GeestenVrij over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. GeestenVrij gebruikt deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met jouw overeengekomen dienstverlening en verzamelt alleen die gegevens die GeestenVrij in dat verband nodig of nuttig acht.

De gegevens worden zonder jouw toestemming niet met derden gedeeld.

Beveiliging

GeestenVrij heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat jouw gegevens veilig zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens kan GeestenVrij gebruikmaken van een of meerdere verwerkers, zoals MoneyBird en WIZportal. Om jouw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluit GeestenVrij alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat jouw gegevens niet buiten de EU worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijft GeestenVrij verantwoordelijk.

Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.

Zonder jouw toestemming deelt Geestenvrij jouw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Bewaartermijnen

GeestenVrij bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking.

GeestenVrij is uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moet GeestenVrij van de Belastingdienst jouw factuurgegevens 7 jaar bewaren.

Persoonsgegevens die in het kader van de met jouw overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 5 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

Rechten Betrokkene

GeestenVrij respecteert jouw privacy rechten en zal eraan meewerken dat je de in de AVG aan jouw toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van jouw persoonsgegevens. Indien je van je rechten gebruik wilt maken kun je hierover contact met GeestenVrij opnemen.

Deze privacyverklaring is bijgesteld d.d. 10 oktober 2019 –¬†Versie: 2

Download

De privacyverklaring is ook te downloaden via de onderstaande knop.